Bạn đang ở:
 
 

Công bố chất lượng sản phẩm

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tháng 09/2023
2 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tháng 08/2023
3 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tháng 07/2023
4 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tháng 06/2023
5 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 05/2023
6 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 04/2023
7 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 03/2023
8 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 02/2023
9 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 01/2023
10 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 12/2022
11 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 11/2022
12 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 10/2022
13 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 09/2022
14 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 08/2022
15 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 07/2022
16 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 06/2022
17 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 05/2022
18 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 04/2022 - Viet Tin Testing Co., Ltd
19 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 03/2022 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y Tế Vĩnh Long
20 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 02/2022 - Viet Tin Testing Co., Ltd
21 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 02/2022 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y Tế Vĩnh Long
22 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 01/2022 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y Tế Vĩnh Long
23 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 12/2021 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y Tế Vĩnh Long
24 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 11/2021 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y Tế Vĩnh Long
25 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 10/2021 - Viet Tin Testing Co., Ltd
26 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 09/2021 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y Tế Vĩnh Long
27 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 08/2021 - Viet Tin Testing Co., Ltd
28 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 07/2021 - Viet Tin Testing Co., Ltd
29 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 06/2021 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y Tế Vĩnh Long
30 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 05/2021 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y Tế Vĩnh Long
31 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 04/2021 - Viet Tin Testing Co., Ltd
32 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 03/2021 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y Tế Vĩnh Long
33 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 02/2021 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y Tế Vĩnh Long
34 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 01/2021 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y Tế Vĩnh Long
35 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 12/2020 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y Tế Vĩnh Long
36 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 11/2020 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y Tế Vĩnh Long
37 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước đóng chai Việt Úc Tháng 10/2020 - Viet Tin Testing Co., Ltd
38 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 10/2020 - Viet Tin Testing Co., Ltd
39 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 09/2020 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y Tế Vĩnh Long
40 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 08/2020 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y Tế Vĩnh Long
41 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 07/2020 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y Tế Vĩnh Long
42 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 06/2020 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y Tế Vĩnh Long
43 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 05/2020 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y Tế Vĩnh Long
44 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 04/2020 - Viet Tin Testing Co., Ltd
45 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước đóng chai Việt Úc Tháng 04/2020 - Viet Tin Testing Co., Ltd
46 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 03/2020 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y Tế Vĩnh Long
47 Thông báo tình hình xâm nhập mặn ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
48 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 02/2020 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y Tế Vĩnh Long
49 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 01/2020 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y Tế Vĩnh Long
50 Thông báo về tình hình nguồn nước xâm nhập mặn ảnh hưởng đến chất lượng nước sinh hoạt mùa khô 2020
51 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 12/2019 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y Tế Vĩnh Long
52 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 11/2019 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y Tế Vĩnh Long
53 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 10/2019 - Cty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng
54 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 09/2019 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y Tế Vĩnh Long
55 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 08/2019 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y Tế Vĩnh Long
56 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 07/2019 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y Tế Vĩnh Long
57 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 06/2019 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y Tế Vĩnh Long
58 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 05/2019 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y Tế Vĩnh Long
59 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 04/2019 - Viet Tin Testing Co., Ltd
60 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 03/2019 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y Tế Vĩnh Long
61 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 02/2019 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y Tế Vĩnh Long
62 Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 01/2019 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y Tế Vĩnh Long
63 Thông báo kết quả giám sát chất lượng nước sạch Tháng 01/2019
64 Bản tự công bố sán phẩm Nước đóng chai, đóng bình Việt Úc
65 Thông báo kết quả giám sát chất lượng nước sạch Tháng 12/2018