online casino philippines using gcash register Thông báo V/v thể hiện thông tin tổng tiền thanh toán trên hóa đơn tiền nước khi tra cứu hệ thống HĐĐT của Tổng Cục Thuế
 
 
Bạn đang ở: Thông báo tạm ngưng dịch vụ cấp nước Thông báo V/v thể hiện thông tin tổng tiền thanh toán trên hóa đơn tiền nước khi tra cứu hệ thống HĐĐT của Tổng Cục Thuế
 
 

Thông báo V/v thể hiện thông tin tổng tiền thanh toán trên hóa đơn tiền nước khi tra cứu hệ thống HĐĐT của Tổng Cục Thuế