online casino philippines using gcash register Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 03/12/2022 – KV P Trường An, Tân Ngãi, Tân Hoà, Tân Hội, P2, P9 - TP Vĩnh Long và một số Xã
 
 
Bạn đang ở: Thông báo tạm ngưng dịch vụ cấp nước Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 03/12/2022 – KV P Trường An, Tân Ngãi, Tân Hoà, Tân Hội, P2, P9 - TP Vĩnh Long và một số Xã
 
 

Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 03/12/2022 – KV P Trường An, Tân Ngãi, Tân Hoà, Tân Hội, P2, P9 - TP Vĩnh Long và một số Xã

Thông báo tam ngưng dịch vụ cấp nước