online casino philippines using gcash register Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 26/11/2022 – KV P1,P2,P3,P4 - TP Vĩnh Long và xã Thanh Đức - H Long Hồ
 
 
Bạn đang ở: Thông báo tạm ngưng dịch vụ cấp nước Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 26/11/2022 – KV P1,P2,P3,P4 - TP Vĩnh Long và xã Thanh Đức - H Long Hồ
 
 

Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 26/11/2022 – KV P1,P2,P3,P4 - TP Vĩnh Long và xã Thanh Đức - H Long Hồ