Bạn đang ở: Công bố chất lượng sản phẩm Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 03/2022 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y Tế Vĩnh Long
 
 

Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 03/2022 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y Tế Vĩnh Long

Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 03/2022 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y Tế Vĩnh Long

1- Nhà máy nước Hưng Đạo Vương

2-Nhà máy nước Trường An

3-Chi nhánh cấp nước Trà Ôn

4-Chi nhánh cấp nước Tam Bình

5-Chi nhánh cấp nước Vũng Liêm

6-Chi nhánh cấp nước Cái Ngang