Bạn đang ở: Công bố chất lượng sản phẩm Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 02/2022 - Viet Tin Testing Co., Ltd
 
 

Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 02/2022 - Viet Tin Testing Co., Ltd

Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước Tháng 02/2022 - Viet Tin Testing Co., Ltd

1-Nhà máy nước Hưng Đạo Vương

2-Nhà máy nước Trường An

3-Xí nghiệp cấp nước Trà Ôn

4-Xí nghiệp cấp nước Tam Bình

5-Xí nghiệp cấp nước Vũng Liêm

6-Xí nghiệp cấp nước Cái Ngang