Bạn đang ở: Thông báo tạm ngưng dịch vụ cấp nước Thông báo tạm ngưng các giao dịch do dịch bệnh COVID-19 từ ngày 09/07/2021 – 23/07/2021
 
 

Thông báo tạm ngưng các giao dịch do dịch bệnh COVID-19 từ ngày 09/07/2021 – 23/07/2021