Bạn đang ở:
 
 

Sinh nhật tập thể

Email In

Chúc mừng sinh nhật cho CBCNV có tháng sinh trong Quý IV

Chúc mừng sinh nhật cho CBCNV có tháng sinh trong Quý IV

Chúc mừng sinh nhật cho CBCNV có tháng sinh trong Quý IV

Chúc mừng sinh nhật cho CBCNV có tháng sinh trong Quý IV

Chúc mừng sinh nhật Ông Đặng Tấn Chiến - Chủ tịch HĐQT Công ty

Chúc mừng sinh nhật cho CBCNV có tháng sinh trong Quý III

Chúc mừng sinh nhật cho CBCNV có tháng sinh trong Quý III

Chúc mừng sinh nhật cho CBCNV có tháng sinh trong Quý III

Chúc mừng sinh nhật Ông Trần Văn Bản - Phó Tổng Giám đốc Công ty

Chúc mừng sinh nhật cho CBCNV có tháng sinh trong Quý II

Chúc mừng sinh nhật cho CBCNV có tháng sinh trong Quý II

Chúc mừng sinh nhật cho CBCNV có tháng sinh trong Quý II

Chúc mừng sinh nhật cho CBCNV có tháng sinh trong Quý II

Chúc mừng sinh nhật cho CBCNV có tháng sinh trong quý I

Chúc mừng sinh nhật Ông Nguyễn Tấn Phát-TGĐ Công ty, Ông Nguyễn Quốc Đạt-Phó TGĐ Công ty

Chúc mừng sinh nhật cho CBCNV có tháng sinh trong quý I

Chúc mừng sinh nhật Ông Nguyễn Tấn Phát - Tổng giám đốc Công ty

Công đoàn phối hợp tổ chức sinh nhật quý IV cho CBCNV Công ty

Chúc mừng sinh nhật Ông Đặng Tấn Chiến - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty

Công đoàn phối hợp tổ chức sinh nhật quý IV cho CBCNV Công ty

Công đoàn phối hợp tổ chức sinh nhật quý IV cho CBCNV Công ty

Chúc mừng sinh nhật cán bộ công nhân viên có ngày sinh trong quý III

Chúc mừng sinh nhật cán bộ công nhân viên có ngày sinh trong quý III

Chúc mừng sinh nhật cán bộ công nhân viên có ngày sinh trong quý III

Chúc mừng sinh nhật Ông Trần Văn Bản - Phó Tổng giám đốc Công ty

Sinh nhật tập thể: Tháng 4, 5, 6 năm 2019

alt

alt

alt

Sinh nhật tập thể: Tháng 1, 2, 3 năm 2019

alt

Chúc mừng sinh nhật Ông Nguyễn Tấn Phát - Tổng Giám Đốc Công ty; Ông Nguyễn Quốc Đạt - Phó Tổng Giám Đốc Công ty

alt

alt

Sinh nhật tập thể: Tháng 10, 11, 12 năm 2018

Chúc mừng sinh nhật ông Đặng Tấn Chiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

altalt

alt

alt

Sinh nhật tập thể: Tháng 7, 8, 9 năm 2018

alt

alt

alt

alt

Sinh nhật tập thể: Tháng 4, 5, 6 năm 2018

alt

alt

alt

alt

Sinh nhật tập thể: Tháng 1, 2, 3 năm 2018

alt

alt

Chúc mừng sinh nhật Ông Nguyễn Tấn Phát - Tổng giám đốc Công ty

Chúc mừng sinh nhật Ông Nguyễn Quốc Đạt - Phó tổng giám đốc Công ty

Sinh nhật tập thể: Tháng 10, 11, 12 năm 2017

alt

alt

Chúc mừng sinh nhật Ông Đặng Tấn Chiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Sinh nhật tập thể: Tháng 7, 8, 9 năm 2017

alt

alt

Chúc mừng sinh nhật Ông Trần Văn Bản - Phó tổng giám đốc Công ty

Sinh nhật tập thể: Tháng 4, 5, 6 năm 2017

alt

alt

Sinh nhật tập thể: Tháng 1, 2, 3 năm 2017

alt

Chúc mừng sinh nhật Ông Nguyễn Tấn Phát, Tổng giám đốc Công ty

Sinh nhật tập thể: Tháng 10, 11, 12 năm 2016

alt

alt

Chúc mừng sinh nhật Ông Đặng Tấn Chiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Sinh nhật tập thể: Tháng 7, 8, 9 năm 2016

alt

alt

alt

Chúc mừng sinh nhật Ông Trần Văn Bản, Phó TGĐ Công ty

Sinh nhật tập thể: Tháng 4, 5, 6 năm 2016

alt

alt

alt

Sinh nhật tập thể: Tháng 1, 2, 3 năm 2016

Chúc mừng sinh nhật Ông Nguyễn Tấn Phát, Phó giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Sinh nhật tập thể: Tháng 10, 11, 12 năm 2015

alt

alt

Chúc mừng sinh nhật Ông Đặng Tấn Chiến, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty

Sinh nhật tập thể: Tháng 7, 8, 9 năm 2015

alt

alt

alt

Sinh nhật tập thể: Tháng 4, 5, 6 năm 2015

alt

alt

Sinh nhật tập thể: Tháng 1, 2, 3 năm 2015

alt

alt

Sinh nhật tập thể: Tháng 10, 11, 12 năm 2014

alt

alt

Sinh nhật tập thể: Tháng 7, 8, 9 năm 2014

alt

alt

Sinh nhật tập thể: Tháng 4, 5, 6 năm 2014

alt

alt

Sinh nhật tập thể: Tháng 1, 2, 3 năm 2014

alt

alt

Sinh nhật tập thể: Tháng 11, 12 năm 2013

alt