Bạn đang ở:
 
 

Sinh nhật tập thể

Email In

Sinh nhật tập thể: Tháng 4, 5, 6 năm 2019

alt

alt

alt

Sinh nhật tập thể: Tháng 1, 2, 3 năm 2019

alt

Chúc mừng sinh nhật Ông Nguyễn Tấn Phát - Tổng Giám Đốc Công ty; Ông Nguyễn Quốc Đạt - Phó Tổng Giám Đốc Công ty

alt

alt

Sinh nhật tập thể: Tháng 10, 11, 12 năm 2018

Chúc mừng sinh nhật ông Đặng Tấn Chiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

altalt

alt

alt

Sinh nhật tập thể: Tháng 7, 8, 9 năm 2018

alt

alt

alt

alt

Sinh nhật tập thể: Tháng 4, 5, 6 năm 2018

alt

alt

alt

alt

Sinh nhật tập thể: Tháng 1, 2, 3 năm 2018

alt

alt

Chúc mừng sinh nhật Ông Nguyễn Tấn Phát - Tổng giám đốc Công ty

Chúc mừng sinh nhật Ông Nguyễn Quốc Đạt - Phó tổng giám đốc Công ty

Sinh nhật tập thể: Tháng 10, 11, 12 năm 2017

alt

alt

Chúc mừng sinh nhật Ông Đặng Tấn Chiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Sinh nhật tập thể: Tháng 7, 8, 9 năm 2017

alt

alt

Chúc mừng sinh nhật Ông Trần Văn Bản - Phó tổng giám đốc Công ty

Sinh nhật tập thể: Tháng 4, 5, 6 năm 2017

alt

alt

Sinh nhật tập thể: Tháng 1, 2, 3 năm 2017

alt

Chúc mừng sinh nhật Ông Nguyễn Tấn Phát, Tổng giám đốc Công ty

Sinh nhật tập thể: Tháng 10, 11, 12 năm 2016

alt

alt

Chúc mừng sinh nhật Ông Đặng Tấn Chiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Sinh nhật tập thể: Tháng 7, 8, 9 năm 2016

alt

alt

alt

Chúc mừng sinh nhật Ông Trần Văn Bản, Phó TGĐ Công ty

Sinh nhật tập thể: Tháng 4, 5, 6 năm 2016

alt

alt

alt

Sinh nhật tập thể: Tháng 1, 2, 3 năm 2016

Chúc mừng sinh nhật Ông Nguyễn Tấn Phát, Phó giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Sinh nhật tập thể: Tháng 10, 11, 12 năm 2015

alt

alt

Chúc mừng sinh nhật Ông Đặng Tấn Chiến, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty

Sinh nhật tập thể: Tháng 7, 8, 9 năm 2015

alt

alt

alt

Sinh nhật tập thể: Tháng 4, 5, 6 năm 2015

alt

alt

Sinh nhật tập thể: Tháng 1, 2, 3 năm 2015

alt

alt

Sinh nhật tập thể: Tháng 10, 11, 12 năm 2014

alt

alt

Sinh nhật tập thể: Tháng 7, 8, 9 năm 2014

alt

alt

Sinh nhật tập thể: Tháng 4, 5, 6 năm 2014

alt

alt

Sinh nhật tập thể: Tháng 1, 2, 3 năm 2014

alt

alt

Sinh nhật tập thể: Tháng 11, 12 năm 2013

alt