Bạn đang ở: Thông báo cúp nước Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 28/08/2020 - Khu vực xã Thanh Đức - Huyện Long Hồ
 
 

Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 28/08/2020 - Khu vực xã Thanh Đức - Huyện Long Hồ