Bạn đang ở: Thông báo cúp nước Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 15/05/2020 - Khu vực Phường 9 - Tp Vĩnh Long
 
 

Thông báo tạm ngưng DV cấp nước vào ngày 15/05/2020 - Khu vực Phường 9 - Tp Vĩnh Long