Bạn đang ở: Thông báo cúp nước Thông báo tạm ngưng DV cấp nước tại KV đường Phó Cơ Điều - Phường 3 - Vĩnh Long vào ngày 06/12/2019
 
 

Thông báo tạm ngưng DV cấp nước tại KV đường Phó Cơ Điều - Phường 3 - Vĩnh Long vào ngày 06/12/2019