Bạn đang ở: Thông báo cúp nước Thông báo tạm ngưng DV cấp nước tại KV Phường 3 - Vĩnh Long vào ngày 21/11/2019
 
 

Thông báo tạm ngưng DV cấp nước tại KV Phường 3 - Vĩnh Long vào ngày 21/11/2019