Bạn đang ở: Thông báo cúp nước Thông báo tạm ngưng DV cấp nước tại KV Phường 5 - Vĩnh Long và Thanh Đức Long Hồ vào ngày 26/09/2019
 
 

Thông báo tạm ngưng DV cấp nước tại KV Phường 5 - Vĩnh Long và Thanh Đức Long Hồ vào ngày 26/09/2019